Συγγραφέας: Δαυίδ Αντωνίου
Εκδόσεις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
1η έκδοση 2018