ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το περιοδικό ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δημοσιεύει κυρίως ελληνόγλωσσες και σε ορισμένες περιπτώσεις και ξενόγλωσσες εργασίες από την περιοχή της ιστορίας της εκπαίδευσης. Η έκταση των εργασιών δεν πρέπει να ξεπερνά τις 18 σελίδες (συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας, πιθανών σημειώσεων κ.λπ.), των 30 γραμμών και 60 χαρακτήρων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το περιοδικό δέχεται εργασίες οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση ή δεν έχουν δημοσιευθεί εν όλω ή εν μέρει σε άλλο περιοδικό ή αυτοτελώς. Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία του συγγραφέα γράφονται σε ξεχωριστό φύλλο, για να διευκολύνεται η ανωνυμία του κατά την προώθηση της εργασίας στους κριτές. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη 150 περίπου λέξεων στα ελληνικά και αγγλικά, και η οποία θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται σε ξεχωριστό φύλλο.
Το περιοδικό εφαρμόζει κατά την επιλογή των εργασιών το «τυφλό σύστημα κριτών». Αμέσως έπειτα από τη λήψη μίας εργασίας, η Συντακτική Επιτροπή (Σ.Ε.)
φροντίζει να αποστείλει από ένα αντίτυπο σε τρεις κριτές. Παράλληλα, ενημερώνει σχετικώς τον συγγραφέα. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι συγγραφείς θα παίρνουν μια πρώτη ενημέρωση. Σε περίπτωση κατά την οποία οι τρεις κριτές κρίνουν ομόφωνα για το δημοσιεύσιμο ή μη της εργασίας, η Σ.Ε. ακολουθεί υποχρεωτικά την απόφαση των κριτών. Διαφορετικά, σε περίπτωση μη ομοφωνίας, αποφασίζει η Σ.Ε. για το αν μια εργασία θα παραπεμφθεί για διόρθωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι κριτές ή η Σ.Ε. αποφασίσει τη δημοσίευση της εργασίας υπό την αίρεση συγκεκριμένων διορθώσεων, ο συγγραφέας είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις συγκεκριμένες υποδείξεις των κριτών και της Σ.Ε.
Η διόρθωση των δοκιμίων γίνεται από τους συγγραφείς, οι οποίοι για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωμένοι –μεταξύ άλλων– να κοινοποιούν στη Σ.Ε. ταυτόχρονα με την υποβολή της εργασίας το τη λέφωνο, το fax και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ώστε να επικοινωνούν με τον εκδότη για τη διόρθωση των δοκιμίων. Κατά συνέπεια, για οποιαδήποτε λάθη σε δημοσιευ μένο κείμενο ευθύνεται ο συγγραφέας και όχι η Σ.Ε. του περιοδικού ή ο εκδότης, αφού οι τελευταίοι δεν επεμβαίνουν στο κείμενο.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ*

*βασισμένος στο COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απόφαση δημοσίευσης. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης είναι αρμόδια να αποφασίσει ποια από τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό μπορούν να δημοσιευτούν. Η Συντακτική Επιτροπή εφαρμόζει την πολιτική του περιοδικού, που καθορίζεται από τις εκάστοτε νομικές δεσμεύσεις αναφορικά με τη δυσφήμιση, την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και τη λογοκλοπή.

Ισότιμη αντιμετώπιση. Η Συντακτική Επιτροπή αξιολογεί τα προς δημοσίευση κείμενα αναφορικά με το περιεχόμενό τους, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνική καταγωγή, την ιθαγένεια ή την πολιτική ιδεολογία των συγγραφέων.

Εμπιστευτικότητα. Η Συντακτική Επιτροπή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με ένα υποβληθέν προς δημοσίευση κείμενο σε κανέναν άλλον εκτός από τον αρμόδιο συγγραφέα, τους κριτές, τους δυνητικούς κριτές, άλλους συμβούλους έκδοσης και τον εκδότη, κατά περίπτωση.

Δημοσιοποίηση και σύγκρουση συμφερόντων. Το σύνολο ή μέρη του κείμενου, όπως και μη δημοσιευμένο υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής ή των Κριτών χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του συγγραφέα.

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

Συμβολή στις αποφάσεις της συντακτικής επιτροπής. Οι Κριτές συνδράμουν τη Συντακτική Επιτροπή στη λήψη αποφάσεων και αποκλειστικά μέσω αυτής επικοινωνούν με τον συγγραφέα, για να καταθέσουν τις προτάσεις τους με σκοπό τη βελτίωση του κειμένου.

Έγκαιρη ανταπόκριση. Οποιοσδήποτε Κριτής αισθάνεται αναρμόδιος να κρίνει ένα κείμενο ως προς το περιεχόμενο ή/και τη μέθοδο ή γνωρίζει ότι είναι αδύνατη η έγκαιρη ανταπόκριση, οφείλει να ενημερώσει τη Συντακτική Επιτροπή και να εξαιρέσει τον εαυτό του από τη διαδικασία κρίσης.

Εμπιστευτικότητα. Οποιαδήποτε κείμενο που υποβάλλεται προς κρίση οφείλει να αντιμετωπίζεται με εμπιστευτικότητα. Δεν εμφανίζεται ή κοινοποιείται σε τρίτους, εκτός εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Συντακτική Επιτροπή.

Αντικειμενικότητα. Οι κριτικές οφείλουν να είναι αντικειμενικές. Δεν είναι αποδεκτή η κριτική του συγγραφέα σε προσωπικό επίπεδο. Αντίθετα, οι Κριτές αναπτύσσουν τις θέσεις τους με σαφή υποστηρικτικά επιχειρήματα.

Επισήμανση αναφορών. Οι Κριτές οφείλουν να επισημάνουν σχετικές δημοσιευμένες εργασίες που δεν έχουν αναφερθεί από τους συγγραφείς. Οποιαδήποτε επισήμανση που σχετίζεται με μια προσέγγιση, άποψη ή επιχείρημα που έχει αναφερθεί σε άλλες εργασίες θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική αναφορά. Ένας Κριτής οφείλει επίσης να υποδείξει στη Συντακτική Επιτροπή πιθανές κειμενικές ομοιότητες ή αλληλεπικαλύψεις μεταξύ του υπό εξέταση κειμένου και οποιουδήποτε άλλου δημοσιευμένου εγγράφου, εφόσον κάτι τέτοιο υποπέσει στην αντίληψή του.

Δημοσιοποίηση και σύγκρουση συμφερόντων. Οι πληροφορίες ή ιδέες που αποκομίζουν οι Κριτές στη διαδικασία της αξιολόγησης κειμένων που υποβάλλονται στο περιοδικό οφείλουν να διατηρούνται εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούνται για προσωπικό τους όφελος. Οι Κριτές οφείλουν να μην αναλαμβάνουν την αξιολόγηση κειμένων συγγραφέων με τους οποίους έχουν σύγκρουση συμφερόντων είτε ανταγωνιστικές, συνεργατικές ή άλλες σχέσεις ή συνδέσεις.

 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Πρότυπα Βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι συγγραφείς βιβλιοπαρουσιάσεων οφείλουν να επιχειρούν μια μεστή καταγραφή του βιβλίου που παρουσιάζουν όπως και μια αντικειμενική συζήτηση της σημασίας του. Τα βασικά δεδομένα του βιβλίου πρέπει να παρουσιάζονται με ακρίβεια. Οι βιβλιοπαρουσιάσεις οφείλουν να περιέχουν επαρκείς λεπτομέρειες και αναφορές, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα να προκύψουν ετεροαναφορές σε αυτές. Οι εν γνώσει των συγγραφέων ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις αποτελούν ανήθικη συμπεριφορά και είναι απαράδεκτες.

Πρόσβαση και διατήρηση δεδομένων. Κατά περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν από τους συγγραφείς δεδομένα που συνδέονται με το υπό κρίση κείμενό τους και οι ίδιοι οφείλουν να είναι σε θέση να ανταποκριθούν και να παράσχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα. Παράλληλα, οφείλουν να διατηρήσουν τα δεδομένα της έρευνάς τους για εύλογο διάστημα μετά τη δημοσίευση του άρθρου τους.

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού χρησιμοποιεί τέτοιου είδους δεδομένα για να διευκολύνεται στο έργο της αναφορικά με τις δημοσιεύσεις και τη βελτίωσή τους. Τα δεδομένα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας δημοσιεύσεων μπορεί να κοινοποιηθούν σε προγραμματιστή σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, με τις απαραίτητες εξαιρέσεις, όπως οι μετρήσεις άρθρων. Τα δεδομένα σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα.

Οι συγγραφείς που δημοσιεύουν στο περιοδικό είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην έρευνά τους.

Πρωτοτυπία και Λογοκλοπή. Οι συγγραφείς εγγυώνται ότι έχουν γράψει πρωτότυπες εργασίες και ότι έχουν παραπέμψει ή παραθέσει κατάλληλα εργασίες ή φράσεις άλλων.

Πολλαπλή ή ταυτόχρονη υποβολή προς δημοσίευση. Κατά κανόνα, ένας συγγραφέας οφείλει να μην δημοσιεύει εργασίες που στην ουσία περιγράφουν την ίδια έρευνα σε περισσότερα από ένα περιοδικά. Η ταυτόχρονη υποβολή του ίδιου εγγράφου σε περισσότερα από ένα περιοδικά αποτελεί ανήθικη συμπεριφορά και είναι απαράδεκτη.

Γνωστοποίηση πηγών. Οι συγγραφείς δεσμεύονται να γνωστοποιούν με τις κατάλληλες μεθόδους τις εργασίες άλλων συγγραφέων. Οφείλουν να παραπέμπουν σε δημοσιεύσεις που επηρέασαν καθοριστικά τη δουλειά τους.

Συγγραφικά δικαιώματα. Τα συγγραφικά δικαιώματα οφείλουν να διαχέονται σε όσους έχουν συμβάλει καθοριστικά στη σύλληψη, στο σχεδιασμό, στη διεξαγωγή ή στην ερμηνεία της μελέτης. Όλοι όσοι έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές πρέπει να αναφέρονται ως συν-συγγραφείς. Όταν υπάρχουν άλλοι συμμετέχοντες που έχουν συμβάλει σε ορισμένες ουσιαστικές πτυχές του ερευνητικού έργου, θα πρέπει να δηλώνονται ή να αναφέρονται ως συντελεστές. Ο υπεύθυνος συγγραφέας οφείλει να διασφαλίσει ότι όλοι οι αρμόδιοι συν-συγγραφείς περιλαμβάνονται στο κείμενο, ότι έχουν μελετήσει και εγκρίνει την τελική έκδοση του κειμένου και έχουν συμφωνήσει για την υποβολή του προς δημοσίευση.

Δημοσιοποίηση και σύγκρουση συμφερόντων. Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώνουν στο κείμενό τους κάθε οικονομική εξάρτηση ή άλλου είδους σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να θεωρηθεί πως επηρεάζει τα αποτελέσματα ή την ερμηνεία της έρευνάς τους. Κάθε πηγή οικονομικής ενίσχυσης του ερευνητικού έργου που παρουσιάζεται στο κείμενο θα πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια.

Θεμελιώδη λάθη σε δημοσιευμένες εργασίες. Όταν ένας συγγραφέας ανακαλύπτει ένα σημαντικό λάθος ή μια αξιοσημείωτη ανακρίβεια στο δημοσιευμένο έργο του στο περιοδικό, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει αμέσως τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ή τον Εκδότη και να συνεργάζεται μαζί τους προκειμένου το κείμενο να αποσύρεται και να διορθώνεται.

Χρεώσεις δημοσίευσης. Το περιοδικό δεν επιβάλλει χρεώσεις στους συγγραφείς είτε για την υποβολή είτε για την επεξεργασία των άρθρων.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Συνιστάται στους συγγραφείς του περιοδικού να αποφεύγουν τις υποσημειώσεις, χρησιμοποιώντας το αγγλοσαξονικό σύστημα παραπομπών (σε παρένθεση ο συγγραφέας, ακολουθεί κόμμα, στη συ νέχεια το έτος της δημοσίευσης της εργασίας και, ύστερα από κόμμα, η σελίδα). Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με το σύστημα που ακολουθείται από το περιοδικό Comparative Education.