ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1ΑΡΘΡΟ 1o ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ:
Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με έδρα την Πάτρα. Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική στην περιφέρεια της οποίας αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) στο δε κέντρο της το έτος ιδρύσεώς της 2001.

ΑΡΘΡΟ 2o ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ:
Οι σκοποί του σωματείου και τα μέσα πραγματοποιήσεως αυτών είναι:
Α. Η προαγωγή των επιστημών της ιστορίας της εκπαίδευσης και της ιστορικής έρευνας.
Β. Η διεξαγωγή, η ενίσχυση ερευνών και μελετών που εντάσσονται στο χώρο της ιστορίας της εκπαίδευσης και η προώθηση γενικά της διεθνούς εκπαιδευτικής έρευνας.
Γ. Η μελέτη και επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων της Ελληνικής εκπαίδευσης και η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας άλλων χωρών ή των πορισμάτων διεθνών εκπαιδευτικών ερευνών και μελετών, προς όφελος της Ελληνικής εκπαίδευσης με σκοπό τη διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής.
Δ. Η ανάπτυξη συνεργασίας με ξένα, συναφή προς το σωματείο, επιστημονικά ιδρύματα και η από κοινού με αυτά διεξαγωγή ερευνών, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
Ε. Η πραγματοποίηση σεμιναρίων, συμποσίων και συνεδρίων για θέματα της ιστορίας της εκπαίδευσης και ιστορικής έρευνας τα οποία θα απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για εκπαιδευτικά θέματα.
ΣΤ. Η έκδοση ειδικού επιστημονικού περιοδικού καθώς και άλλων πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σχετικών με τους σκοπούς του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΕΛΗ:
Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Ιδρυτικά, Τακτικά, Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα.
Α. Ιδρυτικά είναι τα μέλη που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του σωματείου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.
Β. Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν: α) Κάτοχοι θέσεων ιστορίας της εκπαίδευσης σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της Κύπρου, β) κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου τουλάχιστον MASTERS που έχουν πραγματοποιήσει έρευνες, μελέτες ή δημοσιεύσεις σε θέματα ιστορίας της εκπαίδευσης και γ) επιστήμονες εργαζόμενοι ή συνεργαζόμενοι για εκπαιδευτικά θέματα σε διεθνείς οργανισμούς με εμπειρία σε ιστορικές έρευνες.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ:
Τα άτομα που πληρούν τους όρους του άρθρου 3 του παρόντος, μπορούν να εγγραφούν μέλη του σωματείου ύστερα από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Μαζί με την αίτηση κατατίθεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται οι σπουδές και τα διπλώματά του και κυρίως οι διδακτικές, συγγραφικές, ερευνητικές ή άλλες δραστηριότητές του που έχουν σχέση με την ιστορία της εκπαίδευσης και την ιστορική έρευνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου αποφαίνεται περί της αποδοχής της αίτησης ή της απόρριψής της και είναι υποχρεωμένο να αιτιολογεί εμπεριστατωμένα την απόφασή του περί της εγγραφής αυτής ή μη εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση απορρίψεως αυτής το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή προς την Γενική Συνέλευση εντός οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό, με απόδειξη, της απορριπτικής αποφάσεως του Δ.Σ., η οποία και αποφαίνεται οριστικά με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών για την εγγραφή ή μη στην πρώτη μετά την αίτηση σύνοδό της (τακτική ή έκτακτη). Η μη ειδοποίηση του ενδιαφερομένου περί απορρίψεως της αιτήσεώς του έχει την έννοια ότι αυτή ενεκρίθη.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ:
Α) Αντεπιστέλλοντα μέλη του σωματείου μπορούν να εγγραφούν ξένοι επιστήμονες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος και μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών αυτού. Την εγγραφή αντεπιστελλόντων μελών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση ενός (1) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του σωματείου το οποίο έχει συμπληρώσει, ως μέλος του, θητεία δύο (2) τουλάχιστον ετών.
Β) Επίτιμα μέλη του σωματείου ανακηρύσσονται, έπειτα από πρόταση τριών (3) τουλάχιστον μελών αυτού με θητεία μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στην περιοχή της ιστορίας της εκπαίδευσης και με διεθνή προβολή και κύρος.
Γ) Τα επίτιμα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση οικονομικών εισφορών προς το σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ:
Τα μέλη του σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα και υποχρεώσεις:
Α) Τα Ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της Διοίκησης καθώς επίσης και να εκλέγονται.
Β) Τα Τακτικά μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της Διοίκησης καθώς επίσης και να εκλέγονται.
Γ) Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν το δικαίωμα να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν τη γνώμη τους στα θέματα που συζητούνται, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου, στερούμενοι επίσης του δικαιώματος του να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Δ) Τα Επίτιμα μέλη έχουν τα αυτά δικαιώματα με τα Αντεπιστέλλοντα μέλη.
Ε) Όλα τα μέλη του σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις λοιπές εκδηλώσεις του.
ΣΤ) Ο αριθμός των Τακτικών μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.
Ζ) Όλα τα Τακτικά μέλη του σωματείου υποχρεούνται στην καταβολή, εφάπαξ, δικαιώματος εγγραφής ποσού δραχμών χιλίων (1.000) ή 2,93 ευρώ και σε ετήσια συνδρομή ποσού δραχμών πέντε χιλιάδων (5.000) ή 14,67 ευρώ.
Η) Τα ποσά αυτά, μετά την πάροδο έτους από την επικύρωση του καταστατικού, μπορούν να αναπροσαρμοσθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη πλειοψηφία, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θ) Το κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο. Παραιτούμενο ή διαγραφόμενο μέλος δεν δικαιούται να ζητήσει την απόδοση των καταβληθέντων εισφορών.
Ι) Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν δωρεάν το περιοδικό που θα εκδίδει το σωματείο. Έχουν επίσης δικαίωμα να αναλαμβάνουν, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ., έρευνες που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία και με την ενδεχόμενη χρηματοδότηση του σωματείου ή να συμμετέχουν σε αυτές.
Κ) Δικαίωμα του να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν τα Ιδρυτικά καθώς και τα Τακτικά μέλη που έχουν εγγραφεί δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις αρχαιρεσίες. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για της πρώτες, μετά την έγκριση του καταστατικού, αρχαιρεσίες.
Λ) Η οφειλή συνδρομής μέλους αναστέλλει το δικαίωμα της συμμετοχής του στις συνελεύσεις και ψηφοφορίες καθώς και το δικαίωμα του να εκλέγει και εκλέγεται.
Μ) Τα Τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του, να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, να τηρούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ:
Μέλος του σωματείου διαγράφεται από το μητρώο του εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Υποβάλλει αίτηση παραιτήσεώς του προς το Δ.Σ., αφού προηγουμένως εκπληρώσει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του.
Β) Δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το σωματείο επί δύο (2) συνεχή έτη. Σε περίπτωση που καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του επανεγγράφεται αυτοδικαίως.
Γ) Παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου ή παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της διοίκησης.
Δ) Στις περιπτώσεις (Α) και (Β) του παρόντος άρθρου το Δ.Σ. επιλαμβάνεται της διαδικασίας διαγραφής χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια. Στην περίπτωση (Γ) πριν κινηθεί η διαδικασία διαγραφής το Δ.Σ. καλεί το μέλος, με συστημένη επιστολή, να παράσχει εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεώς της εξηγήσεις σχετικά με τους λόγους οι οποίοι οδηγούν το μέλος στη διαγραφή. Το υπό διαγραφή μέλος οφείλει να απολογηθεί στη Γενική Συνέλευση. Αν δεν παρουσιαστεί η ποινή της διαγραφής επιβάλλεται χωρίς αιτιολογία. Η διαγραφή αποφασίζεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται από τη πρώτη Γ.Σ. ενώπιον της οποίας πρέπει να τεθεί η σχετική απόφαση διαγραφής. Η απόφαση διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. Μέχρις οριστικοποιήσεως της αποφάσεως διαγραφής του το μέλος ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του χωρίς όμως να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. κατά τη συζήτηση του θέματος περί διαγραφής του.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του σωματείου είναι τα εξής:
Α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Πέραν των ανωτέρω οργάνων το Δ.Σ., με απόφασή του μπορεί να συγκροτεί επί μέρους επιτροπές προς υποβοήθηση του έργου του. Τα αφορούντα τη συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες των επιτροπών καθορίζονται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9ο Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
Α) Η Γ.Σ. των μελών του σωματείου αποτελούμενη από τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά μέλη του, είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης αυτού και αποφασίζει για κάθε υπόθεση για την οποία δεν έχει ανατεθεί, από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, αρμοδιότητα σε άλλο όργανο.
Β) Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά εντός εκάστου ημερολογιακού έτους, έκτακτα δε, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. ή κατόπιν υποβολής αιτήσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του (1/5) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Γ) Οι αιτούντες την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους και τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός δέκα (10) το αργότερο ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Δ) Η Γ.Σ. εκλέγει κάθε δύο (2) έτη το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του σωματείου και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Ε) Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται μία φορά το χρόνο εντός του μηνός Ιανουαρίου, πάντα ημέρα Κυριακή και στα θέματά της περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, η υποβολή προς έγκριση στο σώμα, του προϋπολογισμού, των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το προηγούμενο διάστημα, του οικονομικού απολογισμού και της εκθέσεως της Ελεγκτικής Επιτροπής, της απαλλαγής ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη βάσει της πιο πάνω εκθέσεως.
ΣΤ) Η Γ.Σ. του σωματείου νομίμως συγκροτούμενη, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και έχει αναγραφεί στα θέματα ημερησίας διατάξεως, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα όρια του παρόντος καταστατικού και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ζ) Οι αποφάσεις των Γ.Σ. δεσμεύουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη ακόμα και αυτά που απουσιάζουν ή διαφωνούν με όσα αποφασίζονται.
Η) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός μέλους στη Γ.Σ. είναι η εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεών του προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία συγκλήσεως αυτής.
Θ) Κάθε Ιδρυτικό και Τακτικό μέλος της Γ.Σ. του σωματείου παρίσταται προσωπικά και διαθέτει μία μόνο ψήφο.
Ι) Για τη νόμιμη σύγκληση της Γ.Σ. απαιτείται η αποστολή εγγράφων προσκλήσεων, με αλληλογραφία, προς όλα τα μέλη του σωματείου. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα, αναγράφονται δε σ' αυτήν η ημερομηνία, το έτος, η ώρα, ο τόπος της συνέλευσης, τα προς συζήτηση θέματα, καθώς και της τυχόν επαναληπτικής σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας. Οι προσκλήσεις πρέπει να κατατίθενται στο ταχυδρομείο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της ημεροχρονολογίας της Γ.Σ. Επίσης γίνεται και τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στα γραφεία του σωματείου.
Κ) Σε περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ. οι προσκλήσεις πρέπει να κατατίθενται στο ταχυδρομείο προ επτά (7) ημερών.
Λ) Η Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται σ' αυτήν το ήμισυ πλέον ενός μελών του σωματείου (Ιδρυτικών και Τακτικών) απ' όσα δικαιούνται συμμετοχής.
Μ) Όλες οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός και αν ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.
Ν) Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ειδοποίηση εντός δέκα πέντε (15) το πολύ ημερών και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.
Ξ) Σε περίπτωση που η Γ.Σ. συγκαλείται για να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου ή για τη διάλυση αυτού, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των μελών και πλειοψηφία ¾ των παρόντων.
Ο) Οι ψηφοφορίες είναι φανερές και πραγματοποιούνται δι' ανατάσεως της χειρός και ποτέ δια βοής.
Π) Σε περίπτωση προσωπικού θέματος πραγματοποιείται μυστική ψηφοφορία, αν ζητηθεί και αποφασίσει σχετικά η Γ.Σ.
Ρ) Οι αποφάσεις για την εκλογή των μελών των οργάνων του σωματείου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.
Σ) Η Γ.Σ. προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων ημερησία διατάξεως, με φανερή ψηφοφορία, εκλέγει Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της και Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά της από τα παριστάμενα μέλη.
T) Τα καθήκοντα του Προέδρου και του Γραμματέα δύναται να ασκήσουν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ., έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.
Υ) Δεν επιτρέπεται η άσκηση των καθηκόντων της προηγούμενης παραγράφου (T), κατά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, από μέλη που είναι υποψήφιοι κατά τις αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ:
Α) Οι πρώτες αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν εντός σαράντα (40) το αργότερο ημερών από της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού. Οι μετέπειτα θα πραγματοποιούνται κάθε δύο (2) έτη, εντός του μηνός Ιανουαρίου και πάντα ημέρα Κυριακή.
Β) Από τη Γ.Σ. του σωματείου εκλέγονται τα παρακάτω Όργανα Διοικήσεως:
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
2) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.
Γ) Όταν η Γ.Σ. έχει ως θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν αυτές, εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία μεταξύ των παρισταμένων μελών. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα του σωματείου.
Δ) Η υποβολή υποψηφιοτήτων εκ μέρους των μελών για τα ανωτέρω όργανα πραγματοποιείται μέχρι την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου απευθυνόμενη προς την Εφορευτική Επιτροπή. Μέλος που θέτει υποψηφιότητα για το (Δ.Σ.) Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και για την (Ε.Ε.) Ελεγκτική Επιτροπή και αντιστρόφως.
Ε) Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται τις αιτήσεις των μελών για τις υποψηφιότητες και ανακοινώνει τους καταλόγους των υποψηφίων για τα όργανα του σωματείου. Κατά των καταλόγων αυτών μπορούν να διατυπωθούν αντιρρήσεις ή ενστάσεις για τις οποίες αποφασίζει αμέσως η Γ.Σ.
ΣΤ) Η Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία του απερχόμενου Δ.Σ. ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Ζ) Ο έλεγχος για το εκλόγιμο ή μη των υποψηφίων και η ανακήρυξή τους πραγματοποιείται από το Δ.Σ. του σωματείου.
Η) Εκλόγιμοι μπορούν να είναι τα μέλη που έχουν το δικαίωμα του να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Θ) Στερούνται του δικαιώματος να εκλέγονται όσοι κατά την προηγούμενη διετία είχαν οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική δοσοληψία με το σωματείο, εκτός του άρθρου 16 του παρόντος.
Ι) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά μέλη εφόσον δεν έχουν στερηθεί για κάποιο λόγο το δικαίωμα τούτο και εφόσον μέχρι την έναρξη της Γ.Σ. έχουν εξοφλήσει τις οποιεσδήποτε οικονομικές τους εκκρεμότητες προς το σωματείο.
Κ) Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και το Γραμματέα της, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια, διενεργεί τις εκλογές, συντάσσει πρακτικό στο οποίο εγγράφονται όσοι ψήφισαν καθώς και τις ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος.
Λ) Εκδικάζει τις ενστάσεις που υποβάλλονται από τους υποψηφίους ή τους αντιπροσώπους τους. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Μ) Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως μετά την λήξη της ψηφοφορίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα και συντάσσει το σχετικό πρακτικό.
Ν) Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.
Ξ) Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) είναι μυστική και πραγματοποιείται με έντυπα ψηφοδέλτια, χωριστά για καθένα από τα όργανα διοικήσεως και λειτουργίας ή και σε ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλα τα όργανα μαζί. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο κάτω από την ένδειξη (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.) ενώ οι υποψήφιοι για την Ε.Ε. αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο κάτω από την ένδειξη (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.). Τα ψηφοδέλτια διανέμονται στους εκλογείς από την Εφορευτική Επιτροπή, τοποθετούνται σε ομοιόμορφους φακέλους σφραγισμένους από τον Πρόεδρό της και ρίχνονται στην κάλπη αφού προηγουμένως ο εκλογέας υπογράψει στην κατάσταση ψηφισάντων.
Ο) Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητα του εκλογέα. Δεν απαιτείται η τήρηση του μέτρου αυτού αν ο ψηφοφόρος είναι γνωστός στην πλειοψηφία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Π) Στο ψηφοδέλτιο κάθε οργάνου αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων και οι ψηφοφόροι εκδηλώνουν την προτίμησή τους με σταυρό δίπλα στο όνομα του υποψηφίου (πριν ή μετά).
Ρ) Ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτιμήσεως σε κάθε ψηφοδέλτιο είναι ίσος με τον αριθμό των εκλεγομένων τακτικών μελών του αντιστοίχου οργάνου.
Σ) Οι πέντε (5) πρώτοι σε αριθμό ψήφων έπειτα από την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν το πενταμελές Δ.Σ. και οι επόμενοι δύο (2) αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
T) Oι τρεις (3) πρώτοι σε αριθμό ψήφων έπειτα από την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούν την τριμελή Ε.Ε. και ο επόμενος ένας (1) αποτελεί το αναπληρωματικό της μέλος.
Υ) Το ψηφοδέλτιο κρίνεται άκυρο ιδίως αν: α) αποδεικνύει παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, β) δεν φέρει κανένα σταυρό προτίμησης, γ) φέρει σταυρούς προτίμησης περισσότερους των επιτρεπομένων και δ) αν ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Α) Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα.
Β) Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. (τακτικά μέλη), εντός πέντε (5) το πολύ ημερών από τις αρχαιρεσίες συγκαλείται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων διενεργείται κλήρωση.
Δ) Η θητεία του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι διετής με αρχή την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.
Ε) Αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ., για να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του σωματείου, με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.
ΣΤ) Αν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κάτω των τριών, δηλαδή κάτω του απαιτούμενου αριθμού μελών για απαρτία και συγχρόνως δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη για συμπλήρωση, τότε τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ., εφόσον υπάρχει ανάγκη, προκηρύσσουν αμέσως έκτακτη Γ.Σ. εντός των νομίμων προθεσμιών για τη διενέργεια πρόωρων αρχαιρεσιών.
Ζ) Η παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα το οποίο κατέχει, δεν επιφέρει και την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. Εάν παραιτηθεί και από αυτή αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
Η) Το Δ.Σ. του σωματείου έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στους σκοπούς του, τις πάσης φύσεως δραστηριότητές του και τη λειτουργία του, εκτός από τα θέματα στα οποία την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η Γ.Σ.
Θ) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον το μήνα και έκτακτα όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από τρεις (3) τουλάχιστον συμβούλους. Βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) ημέρες.
Ι) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οι οποίες είναι ανοικτές, εκτός και αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. έπειτα από πρόταση μέλους του, έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος του σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Κ) Όλες οι ψηφοφορίες και για όλα τα θέματα είναι φανερές εκτός από αυτές που αφορούν προσωπικό ζήτημα.
Λ) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται με απόφαση της Γ.Σ.
Μ) Κατά τις ψηφοφορίες τα μέλη του Δ.Σ. ψηφίζουν αυτοπροσώπως.
Ν) Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς στις οποίες εκλήθη έγκυρα και αποδεδειγμένα να παραστεί, εκπίπτει της ιδιότητός του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος με απόφαση του Δ.Σ.
Ξ) Το Δ.Σ. παύεται προ της λήξεως της θητείας του με απόφαση έκτακτης Γ.Σ., που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή με διατύπωση μομφής. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται απαρτία του ½ των μελών και πλειοψηφία ¾.
Ο) Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.
Π) Δεν δύναται να εκλεγεί μέλος της διοίκησης όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Ρ) Απαγορεύεται στα μέλη της διοίκησης να συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με το σωματείο με αμοιβή ή να συνάπτουν συμβάσεις με αμοιβή με αυτό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:
Α) Εκπροσωπεί το σωματείο στις σχέσεις του με κάθε δικαστική, διοικητική ή άλλη αρχή και γενικά σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους.
Β) Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα όλες τις συμβάσεις του σωματείου με τρίτους.
Γ) Συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ.
Δ) Συγκαλεί, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου.
Ε) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ., διευθύνει τις συζητήσεις του, δίνει και αφαιρεί το λόγο, ανακαλεί στην τάξη όποιον παρεκτραπεί και κηρύσσει την έναρξη και την λήξη αυτών.
ΣΤ) Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
Ζ) Επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού του σωματείου, δικαιούμενος να ελέγχει οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση παραβάσεώς του.
Η) Μπορεί να δώσει εντολή στον ταμία για την πληρωμή επειγουσών αναγκών του σωματείου, άνευ αποφάσεως του Δ.Σ., μέχρι του ποσού που αυτό καθορίζεται, με την υποχρέωση να φέρει προς έγκριση τη δαπάνη στην πρώτη συνεδρίαση που θα ακολουθήσει.
Θ) Υπογράφει με τον Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο που εισέρχεται ή εξέρχεται από το σωματείο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών αφού προηγουμένως αυτά έχουν υπογραφεί από τον Ταμία και τον Γ. Γραμματέα.
Ι) Μετά του Ταμία παραλαμβάνει κάθε ποσό που αφορά το σωματείο από οποιαδήποτε πηγή προέρχεται και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις.
Κ) Επίσης μετά του Ταμία υπογράφει τις εκδιδόμενες επιταγές για τις πληρωμές των υποχρεώσεων του σωματείου.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.:
Α) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί να ασκεί τα καθήκοντά του προσωρινά για οποιοδήποτε λόγο.
Β) Αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες προς υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Δ.Σ.
Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.:
Α) Διεξάγει την αλληλογραφία του σωματείου υπογράφοντας με τον Πρόεδρο κάθε σχετικό έγγραφο που εισέρχεται ή εξέρχεται από το σωματείο.
Β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ. επιβλέποντας την ακριβή απόδοση των συζητήσεων αυτών.
Γ) Υπογράφει μετά του Προέδρου και του Ταμία εντάλματα πληρωμών.
Δ) Φυλάττει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου.
Ε) Επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού εισηγούμενος στον Πρόεδρο για τυχόν παραβάσεις.
Ο Ταμίας του Δ.Σ.:
Α) Πραγματοποιεί κάθε είσπραξη του σωματείου εκδίδοντας την ανάλογη απόδειξη υπογεγραμμένη από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και τα χρήματα αυτά, εφόσον υπερβαίνουν τις 30.000 δραχμές ή 88 ευρώ - ποσό το οποίο καθορίζεται ως μέγιστο μετρητό στο ταμείο του σωματείου - κατατίθενται σε λογαριασμό ταμιευτηρίου μιας αναγνωρισμένης Τράπεζας η οποία επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ.
Β) Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε ένταλμα πληρωμής του σωματείου.
Γ) Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο λογιστικά βιβλία καθώς και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμών και ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του σωματείου.
Δ) Υπογράφει με τον Πρόεδρο επιταγές που απαιτούνται για την πληρωμή υποχρεώσεων ή εντάλματα για ανάληψη χρημάτων από την τράπεζα.
Ε) Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του προϋπολογισμού και υποβάλλει σ' αυτό τον απολογισμό χρήσεως.

ΑΡΘΡΟ 13ο Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Α) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι τριμελής και ασκεί τον έλεγχο γενικά της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου. Για το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της όλα τα έγγραφα που θα διευκολύνουν τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης.
Β) Υποχρεούται να καταρτίσει την έκθεσή της για τα οικονομικά πεπραγμένα του Δ.Σ. για τη διαχειριστική περίοδο του προηγούμενου έτους, δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρία της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. και αντίγραφο της έκθεσης αυτής να παραδώσει πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρία της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η έκθεση αυτή αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) στη Γ.Σ.
Γ) Της Ε.Ε. προίσταται αυτός από τα μέλη που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας ο αναδειχθείς έπειτα από κλήρωση.
Δ) Σε κάθε περίπτωση σύγκλησης εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. υποχρεούται να διενεργήσει συνολικό έλεγχο για τα οικονομικά πεπραγμένα ολόκληρης της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και να συντάξει τη σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρό της στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. οπότε γίνεται και ο απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης και η Ε.Ε. εισηγείται για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Το σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω βιβλία και στοιχεία:
Α) Βιβλίο μητρώου μελών. Σ' αυτό αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, πατρώνυμα, οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των μελών του σωματείου και ο χρόνος εγγραφής τους.
Β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. Σ' αυτό καθαρογράφονται όλες οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις του Δ.Σ.
Γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Σ' αυτό καθαρογράφονται όλες οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις του Δ.Σ.
Δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής. Σ' αυτό καθαρογράφονται όλες οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις της Ε.Ε.
Ε) Βιβλίο μητρώου Επίτιμων και Αντεπιστελλόντων μελών, Δωρητών και Ευεργετών.
ΣΤ) Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων – Εξόδων).
Ζ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Η) Μπλοκ εισπράξεων.
Θ) Μπλοκ ενταλμάτων πληρωμής.
Ι) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
Όλα τα βιβλία και τα στοιχεία αυτά, πριν από τη χρήση τους, αριθμούνται, σφραγίζονται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κατά φύλλο, στην τελευταία τους δε σελίδα θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. και όπου απαιτείται από το Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ – ΔΩΡΗΤΑΙ:
Το Δ.Σ. ανακηρύσσει δωρητές του σωματείου φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν υπέρ των σκοπών του ποσά από 500.000 δραχμές ή 1.467,35 ευρώ μέχρις 1.000.000 δραχμές ή 2.934,7 ευρώ σε μετρητά ή σε είδος. Οι προσφέροντες ποσά πάνω από αυτά ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. ευεργέτες του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 16ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ – ΕΚΔΟΣΕΩΝ:
Α) Εφόσον τα οικονομικά του σωματείου το επιτρέπουν, είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται επιστημονικές έρευνες, μεταφράσεις ξένων βιβλίων ή εκδόσεις επιστημονικών εργασιών που αναφέρονται στο αντικείμενο της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και Ιστορικής Έρευνας.
Β) Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ή άλλων εργασιών είναι η πρωτοτυπία και η υψηλή επιστημονική στάθμη τους.
Γ) Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε εργασίας αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση ειδικής επιτροπής που ορίζεται από μέλη του σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. και μάλιστα κατά προτεραιότητα μεταξύ των εμπειροτέρων και ειδικοτέρων μελών της.
Δ) Για τη χρηματοδότηση μεταφράσεων ή έκδοσης ολοκληρωμένης επιστημονικής εργασίας, κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. και αντίγραφο της μετάφρασης ή της εργασίας τα οποία διαβιβάζονται προς την ειδική επιτροπή κρίσης προτάσεων. Η απόφαση του Δ.Σ. γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός δύο (2) τουλάχιστον μηνών από την κατάθεση των παραπάνω αντιγράφων.
Ε) Για την χρηματοδότηση ερευνών, κατατίθεται μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. και πλήρες σχέδιο της προτεινομένης, προς διεξαγωγή, έρευνας. Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση έχουν οι έρευνες εκείνες που αναφέρονται στην ιστορία της εκπαίδευσης και την ιστορική έρευνα και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελληνική εκπαίδευση.
ΣΤ) Για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε εργασίας υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ή των ενδιαφερομένων και του Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου στην οποία καθορίζονται οι όροι της χρηματοδότησης , οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και οι ποινικές ή άλλες ευθύνες από τη μη τήρησή της.
Ζ) Προτεραιότητα σε χρηματοδοτήσεις έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου, έπειτα τα αντεπιστέλλοντα και έπειτα επιστήμονες που δεν είναι μέλη του σωματείου.
Η) Όλες οι εκδόσεις του σωματείου φέρουν στο εξώφυλλο και στο άνω μέρος την επωνυμία του και τη σειρά στην οποία ανήκει κάθε βιβλίο. Οι σειρές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
Οι πόροι του σωματείου προέρχονται από:
Α) Το δικαίωμα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
Β) Τις δωρεές μελών ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.
Γ) Κρατικές επιχορηγήσεις.
Δ) Έσοδα από την έκδοση περιοδικού ή άλλες εκδόσεις.
Ε) Έσοδα από δικαιώματα συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από το σωματείο.
ΣΤ) Έσοδα από τόκους καταθέσεων από ακίνητα.
Ζ) Από κάθε άλλο εισόδημα που αποκτάται νόμιμα.

ΑΡΘΡΟ 18ο ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ:
Το σωματείο μπορεί να προβεί σε έκδοση επιστημονικού περιοδικού. Σε αυτό θα δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στην Ελληνική ή άλλη γλώσσα έπειτα από απόφαση της συντακτικής επιτροπής η οποία ορίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ:
Α) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου πραγματοποιούνται με απόφαση της Γ.Σ., για τη σύγκληση της οποίας απαιτείται απαρτία του ½ πλέον ενός των μελών που είναι τακτοποιημένα οικονομικά και πλειοψηφία ¾ των παρευρισκομένων.
Β) Αν το σωματείο διαλυθεί η Γ.Σ. με την ίδια απόφαση καθορίζει την τύχη της περιουσίας του.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 20 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από όλα τα Ιδρυτικά μέλη του σωματείου τα οποία υπογράφουν παρακάτω. Τούτο θα υποβληθεί στη συνέχεια για έγκριση από το Πρωτοδικείο Πατρών και θα ισχύει από τη νόμιμη καταχώρησή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του.
Πάτρα, 29 Σεπτεμβρίου 2001
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ