Πανεπιστημιακά Τμήματα όπου στα Προγράμματα Σπουδών τους συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία του αντικειμένου 
της Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Παιδείας)

teaching_bucharest_1842